Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: LETNO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB IN NAJAKTUALNEJŠE NOVOSTI

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v ponedeljek  10. februarja  2014  s pričetkom ob 9.00 uri.

PREDAVATELJ: Dr. Matjaž Prusnik samostojni strokovni sodelavec ZRFR

 

Vsebina posvetovanja: 
1. Sestavitev letnega poročila za leto 2013

 • Zavezanci za sestavitev in roki za predložitev
 • Vrednotenje kategorij bilance stanja 
 • Posebnosti, povezane z oslabitvijo vrednosti sredstev, predvsem opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev, finančnih naložb ter poslovnih terjatev

2. Razkritja in pojasnila

 • Opredelitev razkritij in pojasnil 
 • Razkritja po SRS in MRS oziroma MSRP 
 • Razkrivanje postavk v bilanci stanja 
 • Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida 
 • Priloga k izkazom po ZGD-1

3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013

 • Davčni zavezanci normiranci 
 • Davčna obravnava prevrednotenja in odpis poslovnih terjatev 
 • Davčna obravnava prevrednotenja finančnih naložb 
 • Vpliv prisilne poravnave in stečaja na davčno osnovo 
 • Nepriznani in nepotrebni odhodki 
 • Splošno o davčnih olajšavah v letu 2013

4. Davčne olajšave in spodbude pri zaposlovanju

 • Davčne olajšave za novozaposlene  
 • Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov 
 • Poraba prispevkov, odstopljenih zaradi zaposlitve invalidov

5. Prispevki za socialno varnost v letu 2014

 • Novosti pri dohodkih, doseženih na podlagi podjemnih, avtorskih ali drugih civilnopravnih pogodb 
 • Spodbude pri zaposlitvah brezposelnih mladih in starejših

Udeležnina na udeleženca znaša 140 EUR + 22% DDV  (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 5.2.2014 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 2/14.